ರಾಜ್ಯದ 17 ಸಿ ಇ ಎನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಗಳ ನೇಮಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೋಲಿಸ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ 37 ನೇ ತಂಡದ ಫ್ರೋ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ರವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನೇಳು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನೇಮಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವರಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!