ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟು 70.61% ಮತದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟು 70.61% ಮತದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾನದ ವಿವರ.

103= ಜಗಳೂರು. 75.78%
105= ಹರಿಹರ. 73.18%
106=ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ 62.16%
107=ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ 58.82%
108=ಮಾಯಕೊಂಡ 75.24%
109=ಚನ್ನಗಿರಿ 75.23%
110=ಹೊನ್ನಾಳಿ 70.61%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!